Obchodní podmínky

Obchodní podmínky chrání Vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Mým cílem je zjednodušit Nám život (nemusíme vyplňovat smlouvu ručně a zasílat navzájem). V případě potřeby budete vědět co dělat a jak se zachovat. Doufám ale, že se tak nikdy nestane a bude nám tu společně dobře a oboustraně prospěšně.
Na čem se domluvíme to dostanete.
 Jsem čestný muž a své závazky vždy dodržím.

Pokud byste měl jakékoli dotazy, nebo si potřeboval něco ujasnit.
Neváhejte mě kontaktovat na: mobil: 603 718 567, popř. email: web@studnickaweb.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(„Občanský zákoník“)

1. ÚVOD

1. ÚVOD
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Petra Studničky, identifikační
číslo 118 69 593, se sídlem Seifertova 622/35, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
(dále jen „Zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi
Zhotovitelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“) v českém jazyce prostřednictvím
webu umístěného na internetové adrese https://studnickaweb.cz/ (dále jen „Web“). Tyto
Obchodní podmínky se vztahují i na Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a
Objednatelem mimo Web (přes e-mail nebo jinak písemně).
1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání
ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Práva a povinnosti
Smlouvou, resp. Obchodními podmínkami neupravená se řídí Občanským zákoníkem,
případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.3. „Dílem“ se dle Obchodních podmínek rozumí webová stránka/webové stránky vytvořené
Zhotovitelem, případně další dodávky s Dílem související (loga, vizitky a další).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Objednatel provádí objednávku vybrané varianty Díla (balíčku) prostřednictvím rozhraní
Webu, tzn. vyplněním formuláře – bez registrace pod odkazem „Objednat balíček“ (dále
jen „Objednávka“). Objednávkový formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze fyzická
osoba starší 18 let. Uvedené nevylučuje poptání Díla e-mailem (viz níže uvedené
kontaktní údaje).
2.2. Objednávku přes Web odešle Objednatel Zhotoviteli kliknutím na tlačítko „ODESLAT
OBJEDNÁVKU“
. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů
v objednávkovém formuláři a potvrzení Objednatele o tom, že se seznámil s Obchodními
podmínkami a informací o zpracování osobních údajů.
2.3. Objednávka je Zhotovitelem akceptována v okamžiku, kdy Zhotovitel zašle
Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce potvrzení, že Dílo
zhotoví, a to spolu s platebními údaji pro úhradu 50% ceny Díla (daňovým
dokladem – fakturou). Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy.

2.4. Všechny Objednávky akceptované Zhotovitelem jsou závazné. Objednatel může zrušit
Objednávku, dokud není uzavřena Smlouva, a to telefonicky nebo e-mailem (viz níže
uvedené kontaktní údaje).

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Konkrétní výše ceny varianty Díla (balíčku) je uvedena na Webu. Tato cena zahrnuje
případně i daň z přidané hodnoty.
3.2. Daňový doklad (faktura) k uhrazení 50% ceny Díla bude Objednateli doručen spolu
s akceptací Objednávky. Daňový doklad (faktura) k uhrazení zbývajících 50% ceny Díla
bude Objednateli doručen po dokončení Díla. Dokud Objednatel neuhradí Zhotoviteli
zbývajících 50% ceny Díla, není Zhotovitel povinen mu Dílo předat (tzn. přesunout z
testovací domény na finální doménu).
3.3. Objednatel souhlasí, že mu budou daňové doklady dodány výhradně v elektronické
podobě.

4. ZHOTOVENÍ DÍLA

4.1. Objednatel bere na vědomí, že po uzavření Smlouvy nemůže měnit rozsah Díla (přidávat
sekce, podstránky apod.), nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak.
4.2. Zhotovitel provede Dílo do 21 dnů běžících ode dne následujícího po dni, kdy došlo
k úhradě 50% ceny Díla, a to za předpokladu, že nenastanou nepředpokládané okolnosti
mimo sféru vlivu Zhotovitele, které objektivně brání v provedení Díla (tzv. vyšší moc).
4.3. Pokud Objednatel Zhotoviteli uvede nesprávné a/nebo neúplné údaje (např. nedodá
texty/fotografie, které chce použít do Díla), lhůta dle odst. 4.2. Obchodních podmínek se
automaticky prodlouží o dobu než dojde ze strany Objednatele k nápravě.
4.4. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno, resp. přesunuto z testovací
domény na finální doménu Objednatele. Neuhradí-li Objednatel Zhotoviteli zbývajících
50% ceny Díla a/nebo odmítne-li Objednatel Zhotoviteli finální doménu zpřístupnit,
považuje se Dílo za předané již okamžikem, kdy Zhotovitel zašle Objednateli odkaz na
testovací doménu s dokončeným Dílem.
4.5. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel vychází při provádění Díla z údajů uvedených
Objednatelem (zejména v Objednávce), vč. grafického návrhu. Zhotovitel neodpovídá za
případnou škodu způsobenou v důsledku uvedení nesprávných a/nebo neúplných údajů
v Objednávce.

5. UPLATŇOVÁNÍ VAD DÍLA

5.1. Objednatel má právo uplatnit vady Díla (dále jen „Stížnost“) prostřednictvím e-mailu (viz
níže uvedené kontaktní údaje). Stížnost musí obsahovat popis tvrzených nedostatků,
případně návrh na způsob vyřízení Stížnosti. Zhotovitel se zavazuje reagovat na
oprávněnou Stížnost bezodkladně.

6. UKONČENÍ SMLOUVY

6.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že je Zhotovitel v prodlení
s provedením Díla a nápravu nezjedná ani do 30 dnů ode dne marného uplynutí
stanovené lhůty. Uvedené se neuplatní, pokud prodlení na straně Zhotovitele vzniklo
z důvodů uvedených v odst. 4.2. nebo 4.3. Obchodních podmínek. Odstoupení je třeba
učinit prostřednictvím elektronické adresy (e-mailu) Zhotovitele. Odstoupí-li Objednatel od
Smlouvy v souladu s tímto odstavcem Obchodních podmínek, vrátí Zhotovitel Objednateli
zaplacenou část ceny Díla, a to bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na
bankovní účet, který mu Objednatel za tím účelem sdělí.
6.2. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit prostřednictvím elektronické adresy (e-mailu)
Objednatele v následujících případech porušení povinnosti na straně Objednatele:
(i) Objednatel neuhradí řádně a včas fakturu vystavenou mu Zhotovitelem a nápravu
nezjedná ani do 10 dní od předchozího písemného upozornění Zhotovitele;
(ii) Objednatel neposkytne Zhotoviteli ani na výzvu součinnost, která se v průběhu
provádění Díla Zhotovitelem dle Smlouvy projeví jako potřebná pro provedení Díla
(např. nedodá texty/grafiku/reference).
Nastane-li případ porušení povinnosti na straně Objednatele uvedený v bodě (i) a (ii) výše,
vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% ceny Díla. V případě
odstoupení dle tohoto odstavce Obchodních podmínek je Zhotovitel bez dalšího oprávněn
nárok na smluvní pokutu započíst proti nároku Objednatele na vrácení zaplacené části
ceny Díla.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Svou informační povinnost vůči Objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů Objednatele zejména pro účely jednání o Smlouvě, pro účely plnění
Smlouvy a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Zhotovitele plní Zhotovitel
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o
některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním
obchodních sdělení na elektronickou adresu (e-mail) či na telefonní číslo předané
Zhotoviteli pro účely plnění Smlouvy.

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮy.

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce,
identifikační číslo 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na
internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
9.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je pak kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Objednatel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765
odst. 2 Občanského zákoníku.
10.2. Všechna práva k Webu Zhotovitele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení
stránky, textu, grafik, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Zhotoviteli. Je zakázáno
kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web nebo jeho část bez souhlasu Zhotovitele.
10.3. Zhotovitel je oprávněn návrh i realizaci Díla zveřejnit na Webu jako svou referenci.
10.4. Objednateli může být doručováno na jeho elektronickou adresu (e-mail).
10.5. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení Obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení
Obchodních podmínek.
10.6. Znění Obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění
Obchodních podmínek.
10.7. Smlouva je archivována Zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.
10.8. Kontaktní údaje Zhotovitele: adresa elektronické pošty web@studnickaweb.cz, telefon
+420 603 718 567.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 1. 2023.